Algemene Voorwaarden

Logo Peter's boeken webwinkelDeze Algemene Voorwaarden behoren bij webwinkel Peter’s Boeken en producten die via deze website of publieke verkoop worden verkocht.

Inhoudsopgave Artikelen

1 – Definities
2 – Identiteit van ondernemer
3 – Toepasselijkheid
4 – Het aanbod
5 – De overeenkomst
6 – Herroepingsrecht
7 – Verplichtingen van consument tijdens de bedenktijd
8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door consument en kosten daarvan
9 – Verplichtingen van ondernemer bij herroeping
10 – Uitsluiting herroepingsrecht
11 – De prijs
12 – Nakoming en extra garantie
13 – Levering en uitvoering
14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging (n.v.t.)
15 – Betaling
16 – Klachtenregeling
17 – Geschillen
18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij  consument producten of digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken of digitale inhoud door ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en ondernemer.
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.4 Dag: kalenderdag
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.6 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.8 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of digitale inhoud. Daarbij wordt tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van ondernemer

2.1 De ondernemer is geregistreerd als:

VMA Uitgeverij, Sparrenstraat 27, 1783GT Den Helder
telefoon: 06-19629572, bereikbaar van 0930-1730 ma t/m vr
e-mail: info@vanmaurikadvies.nl
KvK-nummer:64547469
Btw-identificatienummer: <opvraagbaar>

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal de ondernemer aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan consument ter beschikking worden gesteld. Dit zal op zodanige wijze zijn dat deze door  consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.
3.4 – niet van toepassing –,

Artikel 4 Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door consument mogelijk te maken. Als  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat informatie waardoor voor consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ondernemer is bevestigd, kan consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen;

a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar consument met klachten terecht kan;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
d. indien consument een herroepingsrecht heeft, de methode van herroeping.
e.1 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;

OF

e.2. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

OF
a. als consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
OF
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Bij verlengde bedenktijd voor producten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6.5 Indien ondernemer consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of de methode van herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af drie maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.6 Indien ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan consument heeft verstrekt binnen drie maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in die mate nodig om aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door consument en kosten daarvan

8.1 Als consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op de aangegeven wijze voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ondernemer.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ondernemer. Dit hoeft niet als ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen hoeft consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

8.6 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

EN
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming of
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van consument te bevestigen.

8.7 Als consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van ondernemer bij herroeping

9.1 Als ondernemer melding van herroeping door consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst ervan onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van consument, inclusief eventuele leveringskosten door ondernemer in rekening gebracht voor het geleverde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat consument heeft gebruikt, tenzij consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor consument.
9.4 De consument mag zelf de methode van retourneren bepalen. De ondernemer hoeft de kosten voor de gekozen verzendmethode bij retourneren niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht. Maar alleen als ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
10.1 Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
10.2 – niet van toepassing –
10.3 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
EN
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 De prijs

11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2 – niet van toepassing –
11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
OF
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

11.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst inclusief vermelde specificaties. Tevens aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de bij totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
12.2 Een door ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die consument op grond van de overeenkomst tegenover ondernemer kan doen gelden indien ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

13.1 Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

13.4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
13.5 Na ontbinding conform vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ondernemer tot het moment van bezorging aan consument of een vooraf aangewezen en aan ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Verlenging, duur en opzegging

– Dit artikel is niet van toepassing –

Artikel 15 – Betaling

15.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door consument verschuldigde bedragen te worden voldaan:

a. binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn
OF
b. bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

15.2 Bij de verkoop van producten mag consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan consument geen recht doen gelden aangaande uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
15.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.
15.4 Indien consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ondernemer is gewezen op de te late betaling en ondernemer consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen minimal € 40,= en zijn maximaal:

15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;
10% over de daaropvolgende € 2.500,=;
5% over de volgende € 5.000,=

Ondernemer kan ten voordele van consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

16.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
16.2 Klachten over uitvoering van overeenkomst moeten door consument tijdig na constatering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ondernemer.
16.3 Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
16.4. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ondernemer binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst. Daarbij wordt een indicatie gegeven wanneer consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.5 Consument dient ondernemer minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

17.1 Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

18.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van consument zijn. Ze dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Of op zodanige wijze dat deze door consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.